`

 

   
  این فیلمی است که نشان میدهد چگونه قلم نبی عکاس خیابانی کابل با یک کامرای فوری عکس میگیرد. مدت این فیلم اندکی کمترازهشت دقیقه است. با شرکت : قلم نبی  
     

.....